Průvodce duší firmy

Pravidla nakládání s osobními údaji

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Fajn Firma, s.r.o., IČ: 28229649, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovým číslem C 133934, se sídlem Hlubočepská 38c, 152 00 Praha 5.

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:

 • osob, které s Fajn Firma, s.r.o. uzavřou smlouvu o spolupráci či objednají poradenský, školící či jiný produkt (dále jen „kupující“),
 • osob, které daly souhlas se zasíláním obchodních sdělení (dále jen „potenciální kupující“),
 • uživatelů webových stránek www.fajnfirma.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

Fajn Firma, s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli.
Fajn Firma, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které jsou:

 • přímo poskytovány pracovníkům Fajn Firma, s.r.o. (například předáním vizitky),
 • které jsou volně dostupné, například na webových stránkách kupujících či potenciálních kupujících,
 • vložené prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mailová adresa, vaše funkce ve společnosti, název společnosti, IČ společnosti, bankovní účet společnosti a sídlo společnosti.

Na našich stránkách nepoužíváme cookies a tudíž žádná data o vás tímto způsobem nesbíráme.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 • Pro vyřízení objednávky nebo plnění smlouvy mezi Fajn Firma, s.r.o. a kupujícím, využíváme vaše identifikační údaje, uvedené v odstavci 2. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Fajn Firma, s.r.o. vyřídit vaši objednávku.
 • Pro nabídku našich služeb a produktů Fajn Firma, s.r.o. formou obchodních sdělení využíváme především vaši pracovní e-mailovou adresu, příležitostně i vaše pracovní telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní sdělení: odebírání obchodních sdělení Fajn Firma, s.r.o. můžete kdykoli zrušit, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Fajn Firma, s.r.o. a jejími pracovníky. Tyto osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Fajn Firma, s.r.o.
Fajn Firma, s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Fajn Firma, s.r.o. pro účely a způsobem, které Fajn Firma, s.r.o. stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Fajn Firma, s.r.o. předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Fajn Firma, s.r.o. předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které BFajn Firma, s.r.o. využívá, patří:

 • Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
 • Programátor (správa a rozvoj informačního systému).

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Fajn Firma, s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu deseti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s uzavřenou smlouvou souvisí. Ze zákona Fajn Firma, s.r.o. následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Fajn Firma, s.r.o. pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Fajn Firma, s.r.o. vázána.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Fajn Firma, s.r.o. a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Fajn Firma, s.r.o. zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Fajn Firma, s.r.o.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Fajn Firma, s.r.o. , ať již v průběhu objednávky, plnění smlouvy či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Fajn Firma, s.r.o. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Fajn Firma, s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Fajn Firma, s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Fajn Firma, s.r.o. vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Fajn Firma, s.r.o. k jinému subjektu, kdy Fajn Firma, s.r.o. předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Fajn Firma, s.r.o. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

Fajn Firma, s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Fajn Firma, s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze stranyFajn Firma, s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Fajn Firma, s.r.o. e-mailem na adresu fajn@fajnfirma.cz.

10. ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 21. 10. 2021.
Fajn Firma, s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají cookies.
Jste tu v bezpečí cool

Zásady ochrany osobních údajů

Telefon

+420 603 506 557

Email

fajn@fajnfirma.cz

Adresa

Hlubočepská 38c
152 00 Praha 5

Kontaktujte nás

12 + 6 =

error: Content is protected !!